Force Keteen Germany GmbH

Franz Kissing Straße 11 - 58706 Menden / Germany +49 2373 91 92 121   |   +49 2373 91 92 123 info@forceketten.de forceketten.de

Board of Directors
ANDREAS ALBERT VICE CHAIRMAN OF THE BOARD
ORÇUN EĞİNLİOĞLU CHAIRMAN OF THE BOARD
MİTHATCAN EĞİNLİOĞLU MEMBER OF THE BOARD
Management
Andreas ALBERT General Manager a.albert@forceketten.de
Bernd Schmidt Sales Manager b.schmidt@forceketten.de
Hatice Alkan Assistant of General Manager & Accounting h.alkan@forceketten.de
Stefan MILLA Customer Service s.milla@forceketten.de
Dilara YILMAZ Customer Service d.yılmaz@forceketten.de